Kiểm tra, đánh giá thiết bị và quy trình vận hành - Demo 16326